Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
Hotărârea Nr. 23 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020
HCL Nr. 12/22-01-2021 Privind actualizarea taxei de salubrizare conform contract delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea nr.357/02.10.2019
hclanexe
HCL 12 salubritate.docx   -
 
HCL Nr. 13/22-01-2021 privindstabilireaimpozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021
hclanexe
HCL 13 INDEXARE impozite -2-.docx   anexe HOT IMP SI TAXE AN 2019 .docx 
 
HCL Nr. 27/07-05-2021 privind completarea hotararii nr 13 /22.01.2021 privind taxele si impozitele pentru anul 2021
hclanexe
HCL 27 IMPOZITE MODIFICARE HCL 13.docx   -
 
HCL Nr. 28/07-05-2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022
hclanexe
hcl 28 INDEXARE impozite -2-.docx   anexe HOT IMP SI TAXE AN 2022 .docx 
 


Art. 1. (1) Impozitele  şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2020, se indexează cu 4,6 %-indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică si se stabilesc potrivit prezentei hotărâri

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, dupăcaz, de către Consiliul Local al Comunei Stejaru, sunt prevăzute înAnexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, şi se plăteşte lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

(3)Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) şi (2), contribuabilii datorează majorări de întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 3.Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art. 4.Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice,după cum urmează:

  • în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;
  • în cazul impozitului peteren la 10 %;
  • în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.

Art. 5. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a contribuabililor persoane fizice/juridice care se încadrează în prevederile Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările şi completările ulterioare.

Art.6.Hotărârea intră învigoare de la 1 ianuarie 2020 şi este aplicabilă în anul fiscal 2020.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Stejaru , prin aparatul său de specialitate.

 

Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa ,aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,12% asupra valorii impozabile.

                                                                                                                        valoare impozabila

                                                                                                                            -   lei /m²-

Tipul clădirii

 

 

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic

1000

600

B.Cladire  cu peretii exteriori din lemn,din piatra naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

300

200

C.Cladire –anexa cu peretii exteriori din lemn ,din piatra naturala ,din caramida nearsa ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

200

175

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn ,din piatra naturala ,din caramida nearsa ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

125

75

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi aplasate la subsol ,demisaol si/sau la mansarda ,utilizate ca locuinta ,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol ,la demisol si/sau la mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta ,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

50%din suma care s-ar aplica cladirii

50%din suma care s-ar aplica cladirii

 

         Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a)valoarea rezultata dintr-un raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

b)valoarea finala a lucrarilor de constructii ,in cazul cladirilor noi,construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

c)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate ,in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,utilizate pentru activitati din domeniul agricol,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin.1 ,impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Codul Fiscal.

Calculul impozitului /taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice

1)Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanelor juridice,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%asupra valorii impozabile a cladirii .

2)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice ,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra  vaolrii impozabile a cladirii.

 3)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice ,utilizate pentru activitati din domeniul agricol ,impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

 

Calculul impozitului/taxei pe teren

1)Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului ,rangul localitatii in care este amplasat terenul ,zona si categoria de folosinta a terenului,conform incadrarii facute de consiliul local.

2)In cazul unui teren amplasat inh intravilan ,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii,precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata  de  pana la 400 m² ,inclusiv ,impozitul /taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului ,exprimata in hectare ,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

 

Zona din cadrul localitatii

                  Nivelurile

           impozitului/taxei,

          pe ranguri de localitati

                     -lei/ha-

 

IV

            V

B

             720

          550

 

          3)  In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii ,pentru suprafata care depaseste 400m²,impozitul /taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare ,cu suma corespunzatoare prevazuta la alin.(4),iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazutt la alin.(5).

        4)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren,potrivit alin.(3),se folosesc sumele din tabelul urmator ,exprimate in lei pe hectar:

 

Nr.

crt.

Zona

Categoria de folosinta

B

1

Teren arabil

21

2

Pasune

19

3

Faneata

19

4

Vie

35

5

Livada

46

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

21

7

Teren cu ape

13

8

Drumuri si cai ferate

0

9

Teren neproductiv

0

 

5)Suma stabilita conform alin.(4)se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

 

              

    Rangul localitatii

Coeficientul de corectie

               0

                      8,00

               I

5,00

              II

                      4,00

             III

3,00

             IV

1,05

              V

1,00

 

      In cazul unui teren amplasat in extravilan ,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului ,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel,inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 alin.(6):

 

Nr.crt

Categoria de folosinta

 Impozit

   (lei)

1

Teren cu constructii

   28

2

Teren arabil

   48

3

Pasune

   26

4

Faneata

   26

5

Vie pe rod ,alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1

   53

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

    0

6

Livada pe rod ,alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

   53

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

     0

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera ,cu exceptia celui prevazut la nr. crt.  7.1

     8

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

     0

8

Teren cu apa,altul decat cel cu ameenajari piscicole

     1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

    26

9

Drumuri si cai ferate

     0

10

Teren neproductiv

     0

                 Impozitul pe mijloacele de transport

                 Calculul impozitului

              (1)Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport ,conform celor prevazute in prezentul capitol.

              (2)In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule ,impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia ,prin inmultirea fie carei grupe de 200 cm³ sau fractiune  din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

 

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Lei/200 cm³

sau fractiune din aceasta

             I.  Vehicule inmatriculate (lei/200cm³ sau fractiune din aceasta)

1

Motociclete ,tricicluri ,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm³ ,inclusiv

8

2

Motociclete ,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm³

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm³ si

200 0cm³ inclusiv

18

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv

72

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv

144

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm³

290

7

Autobuze ,autocare,microbuze

24

8

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone,inclusiv

30

9

Tractoare inmatriculate

18

                             II. Vehicule inregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200cm³

1.1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica ‹ 4800 cm³

2

1.2

Vehicule  inregistrate cu capacitate cilindrica › 4800 cm³

4

2

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50 lei/an

       

 

5)In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12  tone ,impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

 

 

 

Numarul de axe si

 greutatea bruta incarcata

 maxima admisa

                                  Impozitul

                               (  in lei/an)

 

 

 

Ax(e) motor0

 

I

            doua axe

 

1

Masa de cel putin 12 tone,dar mai mica de 13 tone

                               0

              142

 

2

Masa de cel putin 13 tone ,dar mai mica de 14 tone

                            142

              395

 

3

Masa de cel putin 14 tone,dar mai mica de 15 tone

                           395

              555

 

4

Masa de cel putin 15 tone,dar mai mica de 18 tone

                           555

            1257

 

5

Masa de cel putin 18 tone

555

1257

II

            3 axe

 

 

 

1

Masa de cel putin 15 tone ,dar mai mica de 17 tone

142

              248

 

2

Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

                        248

509

 

3

Masa de cel putin 19 tone,dar mai mica de 21 tone

509

661

 

4

Masa de cel putin 21 tone,dar mai mica de 23 tone

661

           1019

 

5

Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25 tone

                      1019       

1583

 

6

Masa de cel putin 25 tone,dar mai mica de 26 tone

                      1019

1583

III

      4  axe

 

 

 

1

Masa de cel putin 23 tone ,dar mai mica de 25 tone

661

               670

 

2

Masa de cel putin 25 tone,dar mai mica de 27 tone

670

1046

 

3

Masa de cel putin 27 tone,dar mai mica de 29 tone

 

                       1046

                1661

 

4

Masa de cel putin 29 tone,dar mai mica de 31 tone

                      1661

2464

 

5

Masa de cxel putin 31 tone,dar mai mica de 32 tone

                     1661

2464

 

6

Masa de cel putin 32 tone

                      1661

2464

 

 

 

 

 

 

   (6 )In cazul unei combinatii de autovehicule ,un autovehicul articulat sau tren rutier ,de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone,impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoate prevazuta in tabelul urmator:

              

 

                             Numarul de axe si greutatea

                          bruta incarcata maxima admisa

                                  

                                Impozitul

                               ( in lei/an)

 

 

             Ax(e)

   motor(oare) cu

 sistem de suspensie

 pneumatica sau                                       echivalentele

                Alte

         sisteme de

           suspensie

         pentru axele

             motoare

I

2+1 axe

 

1

Masa de cel putin 12 tone,dar mai mica de 14 tone

                 0

                    0

 

2

Masa de cel pitin 14 tone ,dar mai mica de 16 tone

                 0

                     0

 

3

Masa de cel putin 16 tone,dar mai mica de 18 tone

                 0

                   64

 

4

Masa de cel putin 18 tone,dar mai mica de 20 tone

                64

                 147

 

5

Masa de cel putin 20 tone,dar mai mica de 22 tone

               147

                 344

 

6

Masa de cel putin 22 tone,dar mai mica de 23 tone

               344

                 445

 

7

Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25 tone

               445

                 803

 

8

Masa de cel putin  25 tone ,dar mai mica de 28 tone

               803

               1408

 

9

Masa de cel putin 28 de tone

               803

               1408

II

2+2 axe

 

1

Masa de cel putin 23 tone ,dar mai mica de 25 tone

138

321

 

2

Masa de cel putin 25 tone,dar mai mica de 26 tone

321

528

 

3

Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

528

775

 

4

Masa de cel putin 28 tone,dar mai mica de 29 tone

775

936

 

5

Masa de cel putin 29 tone,dar mai mica de 31 tone

936

1537

 

6

Masa de cel putin 31 tone ,dar mai mica de 33 tone

1537

2133

 

7

Masa de cel putin 33 tone,dar mai mica de 36 tone

2133

3239

 

8

Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone

2133

3239

 

9

Masa de cel putin 38 tone

2133

3239

III

2+3 axe

 

1

Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone

1698

2363

 

2

Masa de cel putin 38 tone ,dar mai mica de 40 tone

2363

3211

 

3

Masa de cel putin 40 tone

2363

      3211

IV

3+2 axe

 

1

Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone

1500

2083

 

2

Masa de cel putin 38 tone,dar mai mica de 40 tone

2083

2881

 

3

Masa de cel putin 40 tone,dar mai mica de 44 tone

2881

4262

 

4

Masade cel putin 44 tone

2881

4262

V

3+3 axe

 

 

 

1

Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone

853

1032

 

2

Masa de cel putin 38 tone,dar mai mica de 40 tone

           1032

1542

 

3

Masa de cel putin 40 tone,dar mai mica de 44 tone

            1542

2454

 

4

Masa de cel putin 44 tone

            1542

2454

               

 

(7)In cazul unei remorci ,al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin.(6),impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

       

Masa totala maxima autorizata

               impozit

                  -lei-

a)Pana la 1 tona,inclusiv

9

b)Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3 tone

34

c)Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone

52

d)Peste 5 tone

                     64

          8)In cazul mijloacelor de transp ort  pe apa,impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

 

Mijlocul de transport pe apa

Impozit

-lei/an-

1.Luntre,barci fara motor,folosite pentru pescuit si uz personal

                          

                         21

2.Barci fara motor ,folosite in alte scopuri

                         56

3.Barci cu motor

 

4.Nave de sport si agrement

     intre 0 si 1.119

5.Scutere de apa

                       210

6.Remorchere si impingatoare

                        X

a)pana la 500 CP ,inclusiv

                     559

b)peste 500 CP si pana la 2000 CP ,inclusiv

                       909

c)peste 2000 CP si pana la 4000 CP ,inclusiv

                     1398

d)peste 4000 CP

         2237

7.Vapoare –pentru fiecare  1000 tdw sau fractiune din acesta

                       182

8.Ceamuri,slepuri si barje fluviale

X

a)cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone,inclusiv

                       182

b)cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone,inclusiv

280

c)cu capacitatea de incarcare de  peste 3000 de  tone

                       490

 

          9)In intelesul prezentului articol ,capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport ,prin factura de achizitie sau un alt document similar.

 

                           Taxa pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si a autorizatiilor

 

                          Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism ,a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii

                (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism ,in mediul urban ,este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator:

 

 

Suprafata pentru care se obtine

 certificatul de urbanism

-lei-

a)pana la 150 m² ,inclusiv

6

b)intre 151 si 250 m² ,inclusiv

7

c)intre 251 si 500 m²,inclusiv

9

d) intre 501 si 750 m²,inclusiv

12

e)intre 751 si 1000 m²,inclusiv

14

f)peste 1000 m²

14+0,001 lei/ m²

pentru fiecare m² care depaseste 1000 m²

 

                      Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiiloe geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice ,sondele de gaze ,petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare de 8 lei.

                    Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri ,containere,tonete,cabine,spatii de expunere,corpuri si panouri de afisaj ,firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice este de 8 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

                   Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa,canalizare,gaze,termice ,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu se stabileste la 8 lei pentru fiecare racord.

                   Taxa pentru eliberarea certificatului de  nomenclatura stradala si adresa se stabileste la suma de 8 lei.

                   Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la suma de 20 lei.

                   Taxele pentru eliberarea atestatului de producator ,respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileste la suma de :

-20 lei pentru atestatul de producator

-30 lei carnetul de comercializare produse agricole

               Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante,563- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala –CAEN,actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN,datoreaza bugetului local al comunei,orasului sau municipiului ,dupa caz ,in a carui raza administrativ –teritoriala se desfasoara activitatea ,o taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica ,in functie de  suprafata aferenta activitatilor respective ,in suma de:

  1. 500 lei,pentru o suprafata de pana la 500 m² ,inclusiv;
  2. 800 lei,pentru o suprafata mai mare de 500 m² .

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

                      Cota txei se stabileste la 2%.

                    Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local,astfel:

  1. a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica,suma este de 32 lei;
  2. b) in cazul oricarui alt panou,afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate ,suma este de 23 lei.

 

                   Impozitul pe spectacole

 Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a          abonamentelor.

  1. 1% ,in cazul unui spectacol de teatru ,de exemplu o piesa de teatru ,balet,opera ,opereta,concert filarmonic sau alta manifestare muzicala ,prezentarea unui film la cinematograf ,un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
  2. 2% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a).

 

Alte taxe locale:

 

                     Taxa speciala de salubrizare se stabileste in cuantum de 2 lei/ persoana/luna pentru persoane fizice ,persoane fizice autorizate si persoane juridice altele decat cele care desfasoara activitati comerciale si 5 lei/luna pentru persoanele juridice care desfasoara activitate comerciala,care sa se achite lunar pana la 25 ale lunii.In vederea colectarii taxei de salubrizare se vor respecta prevederile HCL Stejaru nr.18/30.08.2016 ,cu exceptia termenelor de scadenta adoptate prin prezenta.

                  Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cunatum de 500 lei .

                  Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri ,detinute de consiliile locale,consiliul local stabileste o taxa de 32 lei.