• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 35/18-09-2020 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 03-10-2020 -
HCL 34/31-08-2020 Privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Stejaru 18-09-2020 -
HCL 33/31-08-2020 privind revocarea HCL nr.25 din 30.06.2020 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Stejaru, judetul Tulcea 18-09-2020 -
HCL 32/31-08-2020 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 18-09-2020 -
HCL 31/31-07-2020 privind asigurarea cheltuielilor necesare achiziției terminalelor de tip tabletă, pentru elevii Școlii Gimnaziale Stejaru, pentru crearea și întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line 18-08-2020 -
HCL 30/31-07-2020 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 18-08-2020 -
HCL 29/31-07-2020 privind aprobarea actualizarii valorii obiectivulului de investitii Suplimentare sursă apă –puțuri forate , conducte de aducțiune și branșamente , instalații electrice în Comuna Stejaru , județul Tulcea, 18-08-2020 -
HCL 28/31-07-2020 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 18-08-2020 -
HCL 27/30-06-2020 Privind prelungirea mandatului domnului Tanase Stere din functia de reprezentant al asociatului unic Comuna Stejaru la Servicii Publice Stejaru SRL 18-07-2020 -
HCL 26/30-06-2020 privind aprobarea situatiilor financiare anuale si contului de profit si pierdere la data de 31.12.2019 al SC. Servicii Publice Stejaru SRL 18-07-2020 -
HCL 25/30-06-2020 Privind completarea inventarului domeniului public al comunei Stejaru , judetul Tulcea 18-07-2020 -
HCL 24/30-06-2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modelului de contract de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini , a regulamentului , a inventarului bunurilor mobile si imobile aferente serviciului , a procesului verbal de predare-primire a serviciului si a indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public al comunei Stejaru precum si imputernicirea Primarului comunei Stejaru pentru a semna procesul verbal de predare-primire a inventarului si contractul de delegare a gestiunii acestui serviciu 18-07-2020 -
HCL 23/30-06-2020 revocarea HCL nr.20 din 29.06.2020 privind incheierea unui contract de mentenanta pentru intretinerea iluminatului stradal 18-07-2020 -
HCL 22/30-06-2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 18-07-2020 -
HCL 21/29-05-2020 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 19-06-2020 -
HCL 20/29-05-2020 privind inchirierea unui contract de mentenanta pentru intretinerea iluminatului stradal 19-06-2020 -
HCL 19/29-05-2020 Privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Stejaru 19-07-2020 -
HCL 18/30-04-2020 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 19-05-2020 -
HCL 17/30-04-2020 privind aprobarea închirierii unor suprafete de pajişti din patrimoniul privat al comunei Stejaru prin atribuire direct, al referatului privind oportunitatea închirierii ,a raportului privind calculul nivelului chiriei, a notei justificative privind alegerea criteriului de atribuire si a cerinţelor minime de încadrare , a Contractului de inchiriere –model cadru, al pretului de inchiriere , în vederea atribuirii contractelor de inchiriere a unor suprafete de pajisti aflate in proprietatea privata a comunei 19-05-2020 -
HCL 16/31-03-2020 privind indreptarea unei erori materiale privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanțieIG173300935/ 28.09.2017 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.,pentru proiectul C0720RN00011623800071/18.05.2017 MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE STEJARU ȘI VASILE ALECSANDRI, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA 18-04-2020 -
HCL 15/31-03-2020 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 18-04-2020 -
HCL 14/31-03-2020 privind revocarea hotararii nr.6 din 30.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta 18-04-2020 -
HCL 13/31-03-2020 privind modificarea art.1 al hotararii nr.18 din 30.08.2016 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice si juridice din Comuna Stejaru precum și a metodologiei de aplicare a acesteia 18-04-2020 -
HCL 12/31-03-2020 privind revocarea hotărârii nr. 5 din 30.01.2020 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice din Comuna Stejaru precum și a metodologiei de aplicare a acesteia 18-04-2020 -
HCL 11/31-03-2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 18-04-2020 -
HCL 10/19-02-2020 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanțieIG173300935/ 28.09.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectulC0720RN00011623800071/ 18.05.2017 MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE STEJARU ȘI VASILE ALECSANDRI, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA 08-03-2020 -
HCL 9/19-02-2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 la activităţi finanţate integral din venituri proprii 08-03-2020 -
HCL 8/19-02-2020 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC Servicii Publice Stejaru SRL 08-03-2020
HCL 7/19-02-2020 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 08-03-2020 -
HCL 6/30-01-2020 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 17-02-2020 - -
HCL 5/30-01-2020 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice din Comuna Stejaru precum și a metodologiei de aplicare a acesteia 17-02-2020 -
HCL 4/30-01-2020 privind aprobarea funcţionării pentru anul şcolar 2020 -2021 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri si Gradinita cu program normal Mina Altân-Tepe 17-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 privind indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție ,, Realizare lucrări de betonare a șanțurilor de pământ în satul Stejaru , comuna Stejaru ,județul Tulcea “ 17-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 Privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2019 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2020 la activitati finantate integral din venituri proprii 17-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 Privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2019 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2020 la bugetul local 17-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină