• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 35/21-05-2021 privind aprobarea situatiilor financiare anuale si contului de profit si pierdere la data de 31.12.2020 al SC. Servicii Publice Stejaru SRL 06-06-2021
HCL 34/07-05-2021 privind constatareaîncetării de drept a mandatului de consilierlocal al domnului Grameni Adamurmare demisiei șideclarareacavacanta loculuiocupatdeacestaînConsiliul Locala1Comunei Stejaru 25-05-2021 -
HCL 33/07-05-2021 Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 25-05-2021
HCL 32/07-05-2021 însusirea modificarii Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătiile Departamentului Administrativ cu ACOR 25-05-2021 -
HCL 31/07-05-2021 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 25-05-2021 -
HCL 30/07-05-2021 privind aprobarea închirierii unor suprafete de pajişti din patrimoniul privatalcomunei Stejaru prin atribuire direct, al referatului privind oportunitatea închirierii ,a raportului privind calculul nivelului chiriei, a notei justificative privind alegerea criteriului deatribuire si a cerinţelor minime de încadrare , a Contractului de inchiriere –model cadru, al pretului de inchiriere , în vederea atribuirii contractelor de inchiriere a unor suprafete de pajisti aflate in proprietatea privata a comunei , 25-05-2021 -
HCL 29/07-05-2021 privind tarife inchiriere utilaje si masini grele apartind UAT COMUNA STEJARU 25-05-2021 -
HCL 28/07-05-2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022 25-05-2021
HCL 27/07-05-2021 privind completarea hotararii nr 13 /22.01.2021 privind taxele si impozitele pentru anul 2021 25-05-2021 -
HCL 26/07-05-2021 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2021 25-05-2021 -
HCL 25/07-05-2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 25-05-2021 -
HCL 24/16-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2021 la activităţi finanţate integral din venituri proprii 03-05-2021 -
HCL 23/16-04-2021 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2021 03-05-2021 -
HCL 22/12-03-2021 însusirea modificarii Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătiile Departamentului Administrativ cu ACOR 30-03-2021 -
HCL 21/12-03-2021 privind constatareaîncetării de drept a mandatului de consilierlocal al domnului Negreanu Bogdanurmare demisiei șideclarareacavacanta loculuiocupatdeacestaînConsiliul Locala1Comunei Stejaru 30-03-2021 -
HCL 20/12-03-2021 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului ”Reabilitare și modernizare camin cultural satul Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea” 30-03-2021 -
HCL 19/12-03-2021 Hotărârea nr.19 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanțiedin partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare camin cultural satul Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea” 30-03-2021 -
HCL 18/05-02-2021 privind aprobarea imputernicirii domnului Nicolae Hristu sa reprezinte S.C. SERVICII PUBLICE STEJARU SRL in fata tertilor pana la dizolvarea societatii 23-02-2021 -
HCL 17/05-02-2021 Hotărârea nr.17 privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii S.C. SERVICII PUBLICE STEJARU SRL cu suma de 47000 Iei 23-02-2021 -
HCL 16/05-02-2021 privind constatareaîncetării de drept a mandatului de consilierlocal al domnului Nicolaie Giogaurmare demisiei șideclarareacavacanta loculuiocupatdeacestaînConsiliul Locala1Comunei Stejaru 23-02-2021 -
HCL 15/05-02-2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 23-02-2021 -
HCL 14/22-01-2021 Privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul Primarei Comunei Stejaru ,județul Tulcea ce fac parte din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”în conformitate cu prevederile legii nr. 153/2017 09-02-2021 -
HCL 13/22-01-2021 privindstabilireaimpozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 09-02-2021
HCL 12/22-01-2021 Privind actualizarea taxei de salubrizare conform contract delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea nr.357/02.10.2019 09-02-2021 -
HCL 11/15-01-2021 privind alegerea viceprimarului comunei Stejaru 30-01-2021 -
HCL 10/15-01-2021 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stejaru pentru anul 2021 30-01-2021
HCL 9/15-01-2021 Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 30-01-2021
HCL 8/15-01-2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentrupersoaneleapte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021 30-01-2021 -
HCL 7/15-01-2021 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 30-01-2021 -
HCL 6/15-01-2021 Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de la căsătorie 30-01-2021 -
HCL 5/15-01-2021 privind aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii 2020-2021 30-01-2021 -
HCL 4/15-01-2021 privind aprobarea funcţionării pentru anul şcolar 2021 -2022 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri si Gradinita cu program normal Mina Altân-Tepe 30-01-2021 -
HCL 3/05-01-2021 Privind aprobareautilizarii excedentului anului 2020 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2021 la activitati finantate integral din venituri proprii 15-01-2021 -
HCL 2/05-01-2021 Privind aprobareautilizarii excedentului anului 2020 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2021 la bugetul local 15-01-2021 -
HCL 1/05-01-2021 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 15-01-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină