• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Stejaru

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
35 21-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 44/19-05-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 22.05.2021 in sedinta publica extraordinara privind aprobarea situatiilor financiare anuale si contului de profit si pierdere la data de 31.12.2020 al SC. Servicii Publice Stejaru SRL - 2021-06-02
34 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 privind constatareaîncetării de drept a mandatului de consilierlocal al domnului Grameni Adamurmare demisiei șideclarareacavacanta loculuiocupatdeacestaînConsiliul Locala1Comunei Stejaru - 2021-05-21 -
33 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea - 2021-05-21
32 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 însusirea modificarii Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătiile Departamentului Administrativ cu ACOR - 2021-05-21 -
31 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate - 2021-05-21 -
30 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 privind aprobarea închirierii unor suprafete de pajişti din patrimoniul privatalcomunei Stejaru prin atribuire direct, al referatului privind oportunitatea închirierii ,a raportului privind calculul nivelului chiriei, a notei justificative privind alegerea criteriului deatribuire si a cerinţelor minime de încadrare , a Contractului de inchiriere –model cadru, al pretului de inchiriere , în vederea atribuirii contractelor de inchiriere a unor suprafete de pajisti aflate in proprietatea privata a comunei , da 2021-05-21 -
29 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 privind tarife inchiriere utilaje si masini grele apartind UAT COMUNA STEJARU da 2021-05-21 -
28 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022 - 2021-05-21
27 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 privind completarea hotararii nr 13 /22.01.2021 privind taxele si impozitele pentru anul 2021 - 2021-05-21 -
26 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2021 - 2021-05-21 -
25 07-05-2021 PASATA ADAM, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 38/29-04-2021 privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă - 2021-05-21 -
24 16-04-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 36/13-04-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru din jud Tulcea in data de 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2021 la activităţi finanţate integral din venituri proprii - 2021-04-29 -
23 16-04-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 36/13-04-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru din jud Tulcea in data de 16.04.2021 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2021 - 2021-04-29 -
22 12-03-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/05-03-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru din jud Tulcea in data de 12.03.2021in sedinta publica ordinara însusirea modificarii Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătiile Departamentului Administrativ cu ACOR - 2021-03-25 -
21 12-03-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/05-03-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru din jud Tulcea in data de 12.03.2021in sedinta publica ordinara privind constatareaîncetării de drept a mandatului de consilierlocal al domnului Negreanu Bogdanurmare demisiei șideclarareacavacanta loculuiocupatdeacestaînConsiliul Locala1Comunei Stejaru - 2021-03-25 -
20 12-03-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/05-03-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru din jud Tulcea in data de 12.03.2021in sedinta publica ordinara privind aprobarea valorii actualizate a proiectului ”Reabilitare și modernizare camin cultural satul Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea” - 2021-03-25 -
19 12-03-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 23/05-03-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru din jud Tulcea in data de 12.03.2021in sedinta publica ordinara Hotărârea nr.19 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanțiedin partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare camin cultural satul Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea” - 2021-03-25 -
18 05-02-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 15/02-02-2021 Privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 05.02.2021 privind aprobarea imputernicirii domnului Nicolae Hristu sa reprezinte S.C. SERVICII PUBLICE STEJARU SRL in fata tertilor pana la dizolvarea societatii - 2021-02-19 -
17 05-02-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 15/02-02-2021 Privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 05.02.2021 Hotărârea nr.17 privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii S.C. SERVICII PUBLICE STEJARU SRL cu suma de 47000 Iei - 2021-02-19 -
16 05-02-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 15/02-02-2021 Privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 05.02.2021 privind constatareaîncetării de drept a mandatului de consilierlocal al domnului Nicolaie Giogaurmare demisiei șideclarareacavacanta loculuiocupatdeacestaînConsiliul Locala1Comunei Stejaru - 2021-02-19 -
15 05-02-2021 CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 15/02-02-2021 Privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 05.02.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă - 2021-02-19 -
14 22-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 44/19-05-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 22.05.2021 in sedinta publica extraordinara Privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul Primarei Comunei Stejaru ,județul Tulcea ce fac parte din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”în conformitate cu prevederile legii nr. 153/2017 - 2021-02-05 -
13 22-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 44/19-05-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 22.05.2021 in sedinta publica extraordinara privindstabilireaimpozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 - 2021-02-05
12 22-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 44/19-05-2021 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 22.05.2021 in sedinta publica extraordinara Privind actualizarea taxei de salubrizare conform contract delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea nr.357/02.10.2019 - 2021-02-05 -
11 15-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/08-01-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 privind alegerea viceprimarului comunei Stejaru - 2021-01-26 -
10 15-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/08-01-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stejaru pentru anul 2021 - 2021-01-26
9 15-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/08-01-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea - 2021-01-26
8 15-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/08-01-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentrupersoaneleapte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021 - 2021-01-26 -
7 15-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/08-01-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta - 2021-01-26 -
6 15-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/08-01-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de la căsătorie - 2021-01-26 -
5 15-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/08-01-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 privind aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii 2020-2021 - 2021-01-26 -
4 15-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/08-01-2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 privind aprobarea funcţionării pentru anul şcolar 2021 -2022 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri si Gradinita cu program normal Mina Altân-Tepe - 2021-01-26 -
3 05-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/05-01-2021 Convocare Consiliu local 05.01.2021 Privind aprobareautilizarii excedentului anului 2020 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2021 la activitati finantate integral din venituri proprii - 2021-01-11 -
2 05-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/05-01-2021 Convocare Consiliu local 05.01.2021 Privind aprobareautilizarii excedentului anului 2020 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2021 la bugetul local - 2021-01-11 -
1 05-01-2021 TĂNASE HRISTU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/05-01-2021 Convocare Consiliu local 05.01.2021 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 - 2021-01-11 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină